Generation YouthCare: Wij dromen van…

5 jongeren die chillen voor een hek, 1 daarvan zit op de grond de rest staat met elkaar te praten.
Generation YouthCare is een netwerk voor en door jongeren met ervaring in de jeugdzorg. Het is een samenwerking tussen de ervaringsdeskundigen van ExpEx, jongeren uit pleegzorg en gezinshuizen van JongWijs, jongerenraden van het JeugdWelzijnsBeraad en voor de jeugd GGZ NJR Hoofdzaken.

Delen

Een liefdevolle jeugdzorg. Waarin wij jongeren recht hebben op liefde, hulpverleners met liefde en passie hun werk doen, je gelijkwaardig behandelen, je echt zien en oprecht zijn en waarin professionals meer gebruik maken van hun ervaringskennis. Waarin professionals met ons samenwerken op basis van vertrouwen, gelijkwaardigheid en wederkerigheid. 

We willen binnen de jeugdzorg aangeven wat voor ons werkt en hoe we het liefst behandeld willen worden. Betrek ons en trek met ons op om regie over ons eigen proces te voeren. We willen meepraten over de kwaliteit van zorg en ook betrokken worden bij het beoordelen ervan. Onze droom is dat er continuïteit in de begeleiding is waarbij een goede match met onze begeleider of voogd de basis is. 

Wij hebben recht op onderwijs, dat aansluit bij ons leerstijl en niveau, ook als we niet meer thuis wonen. We willen dat het onderwijs aansluit bij onze leef- en belevingswereld, en niet dat wij koste wat koste in het bestaande onderwijs moeten passen. De thuiszittersproblematiek is niet alleen een individueel probleem van een jongere maar is een maatschappelijk probleem van het huidige onderwijssysteem.

We willen binnen het onderwijs meer aandacht voor de mentale gezondheid van jongeren.

Generation YouthCare

Een jeugdzorg zonder harde leeftijdsgrens. Dat de hulp niet stopt bij 18 jaar maar dat de hulp pas stopt als de Big Five (wonen, financiën, iemand om op terug te vallen, dagbesteding en welzijn) op orde zijn. Er zijn dringende maatregelen nodig om huisvesting voor jongeren uit de jeugdzorg mogelijk te maken, zoals urgentieverklaringen en crisisplekken. We willen een goed, haalbaar en positief toekomstplan waar wij zelf eigenaar van zijn en regie over voeren. Met persoonlijke ontwikkelingstrajecten naar werk.

We willen terug kunnen vallen op vertrouwde hulpverleners. En de mogelijkheid om ervaringscoaches te krijgen in de leeftijdsfase van 16-27 die de zelfregie van jongeren versterken en toekomstgericht werken aan hun eigen plannen. 

Een jeugdzorg waarin kinderrechten de basis zijn en deze niet meer worden geschonden. Dus we schaffen de gesloten jeugdzorg af en zijn ons er bewust van dat kinderen opsluiten onacceptabel is, dus ook geen verplichte isolatie. Professionals worden toegerust, hebben voldoende collega’s, krijgen de tijd en worden gesteund om dit waar te maken. (Bijvoorbeeld door een Herstel Ondersteunende Intake (HOI) en het maken van een Wellness Recovery Action Plan (WRAP).

Een jeugdzorg zonder wachtlijsten. Waarin een goede doorstroom en passende zorg voor ons mogelijk is. Waarin we niet op onnodig lange wachtlijsten staan die de problematiek alleen maar erger maken. En waar in afwachting van passende zorg inzet van peer-to-peer ondersteuning beter wordt benut. 

Een jeugdzorg waarin met elkaar gepraat wordt over wat eigenlijk normaal is, zonder te snel te labelen en vast te pinnen op diagnoses. Met vanaf het begin van het traject meer inzet op herstel.  

Generation YouthCare vindt dat kinderen en jongeren recht hebben op zorg en liefde.

Generation YouthCare

Een jeugdzorg waarin de inzet van ervaringsdeskundigheid vanzelfsprekend is. Waarin ervaringskennis erkend wordt als bron van kennis en expertise, net als kennis uit de praktijk en wetenschap.  We wensen dat jongeren met ervaringskennis beter betrokken worden bij alle onderdelen van de zorg. Met betaald werk voor jonge ervaringsdeskundigen en een plek in de CAO voor ervaringswerk. 

Een jeugdzorg waarin medezeggenschap én participatie impact heeft en duurzaam is. Dat organisaties niet een cliëntenraad of jongerenraad hebben omdat ze daartoe verplicht zijn bij wet, maar omdat ze de meerwaarde daarvan zien. Duurzame participatie betekent dat wij niet enkel uitgenodigd worden om ons verhaal te vertellen of meedoen aan een eenmalige sessie. We willen vanaf het begin en structureel samenwerken met alle betrokken partijen. Waarbij jongerenraden gefaciliteerd worden, zodat we leren zelf gangmaker te worden om onze droom voor de jeugdzorg uit te laten komen. 

Geplaatst door: ExpEx – Voor het volledige bericht klik hier.

Ga naar de inhoud