Missie & visie

Kinderen en jongeren hebben recht op goede zorg en liefde. Met elkaar zetten we ons hier elke dag weer hard voor in. Toch kan en moet het anders, beter en meer gezamenlijk, want niemand kan het alleen. De urgentie wordt in het hele veld gevoeld, van de preventieve jeugdhulp tot jeugdbescherming. Samen met professionals, beleidsmakers, onderzoekers en ouders/opvoeders willen we ons inzetten voor de verbeteringen die zo nodig zijn.

 

Wij van Generation YouthCare kennen de problemen van binnenuit: wij hebben ze ervaren en ervaren ze nog steeds. Met onze brede kennis, ervaringen en netwerk zijn wij een onmisbare bondgenoot. De problemen zijn niet zonder ons op te lossen. Ze raken ons. Alle ervaringen en verhalen die ons bereiken vormen de basis. Het zijn de nog (te) vaak ontbrekende puzzelstukjes. Maar juist deze puzzelstukjes zijn nodig om onze gezamenlijke ambitie voor kinderen en jongeren te bereiken. Samen die beslissingen nemen die nodig zijn, is wat wij graag zouden willen. Als vanzelfsprekend en structureel betrokken zijn, samenwerken aan het oplossen van problemen in de jeugdzorg; dat is waar wij vanuit en met onze (collectieve) ervaringskennis ons voor inzetten.

Recht op goede zorg
Gelijkwaardigheid
Liefde
Nabijheid

Wat gaan we doen?

Wij hebben een plan van aanpak opgesteld wat bestaat uit vier actielijnen: 

De Generation YouthCare Actieagenda 2023-2025

Samen met kinderen en jongeren door het hele land maken wij een actieagenda voor 2023-2025. De thema’s die het meest belangrijk worden gevonden voor verbeteringen van de jeugdzorg, daar gaan wij ons de komende jaren als eerste hard voor inzetten.

Het structureel verzamelen van ervaringen en adviezen

Op de thema’s die op de Generation YouthCare Actieagenda staan, verzamelen wij zoveel mogelijk ervaringen en adviezen van kinderen en jongeren in de jeugdzorg.

Als platform willen wij er samen met partners voor zorgen dat er structureel onderzoek wordt gedaan naar de ervaringen van kinderen, jongeren en gezinnen in Nederland. Samen met partners, zoals kennisinstituten, academische werkplaatsen, onderzoeksbureaus en belangenorganisaties willen we een plan gaan maken, zodat ervaringskennis structureel wordt verzameld, geagendeerd en benut. Hierbij laten we ons ook inspireren door mooie initiatieven uit het buitenland, zoals de Forandringsfabrikken uit Noorwegen en de Independent Care Review uit Schotland.

De Generation YouthCare Postbus

Wij weten en hebben ervaren dat veel organisaties met jongeren willen samenwerken aan verbeteringen van de jeugdzorg, maar alleen vaak niet goed weten waar ze daarvoor moeten aankloppen. Vooral niet wanneer er sprake is van meerdere vormen van jeugdzorg. 

Generation YouthCare richt zich daarom op de zorg voor jeugd in de volle breedte: alle vormen van (preventieve) hulp voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen.

Ook zien we dat veel organisaties vragen hebben over hoe je een activiteit en proces met jongeren in kan richten, jongeren bereikt en jongerenparticipatie kwalitatief kan vormgeven. 

Daarom hebben wij een postbus geopend, zodat iedereen die samen met kinderen en jongeren met ervaringskennis in de jeugdzorg wil werken aan verbeteringen 24/7 een vraag/verzoek/uitnodiging kan sturen. 

Het uitbreiden van samenwerkingen en groeien

Samen bereik je meer, daarom werkt Generation YouthCare met veel jongeren(organisaties) samen. De komende tijd gaan we kijken of we nog verder kunnen groeien.

Samenwerking

 Generation YouthCare behartigt de belangen van ongeveer 175.000 kinderen en jongeren met ervaring met een vorm van jeugdzorg door het hele land. Wij werken hiervoor samen met vele andere jongerenorganisaties, want ‘alleen ga je snel, samen kom je verder!’ 

Ben jij ook lid van een jongerenorganisatie die zich inzet voor verbeteringen van de jeugdzorg of voor mentale gezondheid en willen jullie ook meedoen? Neem dan contact op via info@generationyouthcare.nl!

Samenwerkingen

Dit zijn een aantal voorbeelden van organisaties met wie wij samenwerken.

Partners

De partners met wie zijn samenwerken zijn: 

Benader ons

Wil jij als organisatie, bedrijf of netwerk ook graag met ons samenwerken aan verbeteringen van de jeugdzorg? Neem contact met ons op!

Recht op goede zorg
Gelijkwaardigheid
Liefde
Nabijheid

Ga naar de inhoud